Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı!

11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 9 uncu maddesinin yirminci fıkrası uyarınca Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanarak hazırlanan 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ, 26/5/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların türü, yapılandırılan alacak tutarının nasıl tespit edileceği, yapılandırılan alacağın taksitlendirilmesi, yapılacak başvurunun şekli ve süresi, başvurulara ilişkin olarak gümrük idarelerince yapılacak işlemler, ödeme süresi ve süresi içinde ödenmeyen taksitlere ilişkin yürütülecek işlemler ile tecil edilen alacakların yapılandırılması hususlarına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.

Anılan Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükmü uyarınca; 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezaları Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.

Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların,

31/07/2018 tarihine kadar ilgili gümrük müdürlüğüne başvuruda bulunmaları,
Ödenecek tutarların ilk taksitini Eylül 2018’den başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

İlgili Tebliğ’e ulaşmak için TIKLAYINIZ

Vergi ve Prim Borçları Yapılandırma Kanunu Yürürlüğe Girdi

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun;

  • Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesini,
  • Mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılmasını,
  • Matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılmasını,
  • İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesini,
Amaçlamaktadır.

Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) şeklinde düzenlenmiştir.

Yapılandırmaya konu alacaklar ise; vergiler ve vergi cezaları , bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi , sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar şeklinde düzenlenmiştir.

Yapılandırmaya konu alacaklar 31 Mart 2018 tarihi esas alınarak belirlenmiştir.

Ayrıca, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanına ilişkin düzenleme yer almaktadır.

Kaynak:

ATA Karne İşlemlerinde Değişiklik

ATA Karne İşlemlerinde Değişiklik

Gümrük Genel Tebliği’nde (Geçici İthalat Seri No:4) değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Geçici İthalat Seri No:6) 08.03.2018 tarihli ve 30354 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Tebliğ’in 4’üncü maddesinde yer alan değişiklik uyarınca ATA Karnesi işlemleri BİLGE sistemi üzerinde 02.04.2018 tarihinden itibaren aşağıda belirtildiği üzere yapılacaktır;

1. ATA Karnelerinin tescil ve takip işlemleri BİLGE sistemi Detaylı Beyan modülü üzerinde ilgili Gümrük İdaresinde görevli memur tarafından 5800, 2600, 3158 ve 6326 rejim kodları seçilerek açılacak olan zorunlu bilgileri azaltılmış beyanlara işlenerek yapılacaktır.

2. ATA Karnelerinin “Ekli Listelerinde” yer alan eşyaya ilişkin bilgiler, bir örneği ekte yer alan “excel dosyası” formatında mükellef tarafından ilgili Gümrük İdaresine teslim edilecektir.

3. ATA Karnelerine ilişkin muayene işlemlerini yapacak olan memurlar BİLGE sistemi Gümrük Referans Verileri ekranı üzerinde görevlendirilecektir.

4. ATA Karnesi muhteviyatı eşyaya ilişkin ayniyet bilgilerinin yer alacağı excel dosyaları, muayene kontrol ekranı üzerinde oluşturulan ayniyet tespit tutanağı alanına, eşyanın muayenesini müteakip yüklenerek, eşyaya ilişkin satır bilgileri oluşturulacaktır.

5. Herhangi bir Gümrük İdaresinden geçici ithali/ihracı yapılan ATA Karnesi muhteviyatı eşyanın yeniden ithal/ihraç işlemleri farklı bir Gümrük İdaresince BİLGE sistemi üzerinden yapılabilecektir.

6. ATA Karnesi muhteviyatı eşyanın yolcu beraberi kişisel eşya olması ve mükellef tarafından excel dosyası düzenlenmemiş olması durumunda ise, ilgili muayene memurunca muayene kontrol ekranında yer alan ayniyet tespit tutanağına manuel olarak satır eklenebilecektir.

02.04.2018 tarihinden önce kağıt usulde işlemi yapılan ATA Karnelerinin işlemleri yine kağıt usulde tamamlanacaktır. ATA Karnesi İşlemleri Kılavuzuna ve örnek Excel Dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Lojistikte Yabancı Yatırım Hareketlendi

Lojistikte Yabancı Yatırım Hareketlendi

Lojistik sektöründe yatırımlar hızlandı. 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminden sonra durma noktasına gelen yabancı yatırımlar da yeniden hareketlendi. Bir yandan DHL, MSC gibi Türkiye’deki yabancı şirketler yatırımlarını artırırken, öte yandan pazara yeni oyuncular girmeye başladı. Kruvaziyerde rotayı yeniden Türkiye’ye çeviren dünya devi MSC, deniz taşımacılığında da Türkiye’de çok önemli bir yatırım yapacağını açıkladı. Bu güzel haberi vermek için beni arayan MSC yöneticisi, 2 gemi ile Türkiye – İtalya arası yeni Ro-Ro taşımacılığına başlayacaklarını söyledi. Yatırımın ayrıntılarını sayfadaki haberde okuyabilirsiniz.

Bu haftanın bir diğer güzel haberi de global bir şirketten geldi. İngiliz lojistik devlerinden Trans Global Projects (TGP), bu yıl Türkiye pazarına giriş yapan ilk lojistik şirketi oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a ofis açan şirket, Türkiye’deki bu yatırımını global web sitesinden duyurdu. Proje lojistiği yönetimi, gemi kiralama, havayolu lojistiği, tedarik zinciri yönetimi, lojistik danışmanlığı ve tedarik alanlarında hizmet veren TGP, Türkiye’deki ofisi ile Avrupa, Ortadoğu/Orta Asya’daki müşterileri arasında lojistik bir ağ kurmayı hedefliyor. Şirketin başına ise sektörün deneyimli isimi Murat Aksu getirildi. Murat Aksu, özellikle proje taşımacılığında Türkiye’yi bölgesel bir transit merkezi olarak konumlandıracaklarını söyledi. TGP Group CEO’su Colin Charnock da Türkiye’ye yapılan yatırımdan duydukları memnuniyeti vurgulayarak, şirketin lojistik ağını genişletmeye devam edeceğini belirtti.

Hiç kuşkusuz, bu devlerin Türkiye’ye yaptıkları yatırımlar, ertelenen yatırım planlarının yeniden devreye girmesinde ve pazara yeni oyuncuların gelmesinde etkili olacak. Çok değil birkaç yıl öncesine kadar lojistik yatırımın yıldızı olan Türkiye’nin kısa sürede eski günlerine dönmesi ise en büyük temennimiz.

LOJİSTİKÇİLER “YENİLİKÇİLİK” ARAYIŞINDA

LOJİSTİKÇİLER “YENİLİKÇİLİK” ARAYIŞINDA

Türkiye lojistik sektörünün kalbi konumundaki Mersin’de, bu yıl 8’inci defa hayata geçirilen, “Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu”nda yenilikçi yaklaşımlar özellikle de Endüstri 4.0 vizyonu masaya yatırıldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Lojistik Derneği (LODER) iş birliğinde, “8. Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu” düzenlendi. MTSO Projeler Müdürlüğü’nün hazırladığı programda; insan sağlığını doğrudan etkileyen tarım ürünleri ile gıdaların, depolanması ve dağıtılması sırasında karşılaşılan zorlukların ve gereksinimlerin tüm taraflar tarafından bilinmesini sağlamak, etkin ve verimli soğuk zincir lojistiğinin önemi konusunda bilinirliliği artırmak, sürdürebilirlik yönünde standartlar oluşturmak, iş birliği ve birlikte hareket ortamı geliştirmek amacıyla önemli sunumlar yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, ülkemiz birçok konuda olduğu gibi, tarım ve gıda ürünlerinin etkin depolaması ve lojistiğinde de farkındalık aşamasını çoktan geçtiğini söyledi. Aşut, “Artık gün, farkındalık yaratma günü değil; somut uygulamaları, özellikle çağın yeni devrimi olan Endüstri 4.0’ın vizyonunu kullanarak; Yani, yüksek teknoloji ve dijitalleşmeyi sektöre entegre ederek, yeni ve etkin çözümlere ulaşma günüdür… Çünkü, önemli olan, palyatif değil; sürdürülebilir bir standart yaratmaktır. Güvenliğin de; kalitenin de; sağlık ve rekabet gücünün de temeli, bu standartlar olacaktır. Ben böylesi sempozyumların, böylesi önemli, bilimsel temelli ortak akıl buluşmalarının bu somut gelişmeyi, bilgiyi ve yol haritasını ortaya çıkartacağına gönülden inanıyorum” dedi.

“TARIM-GIDA İŞİNİ EL BİRLİĞİYLE PLANLAMAMIZ GEREKİYOR”

LODER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş da, sık sık geldiği Mersin’de, önemli mesajlar verdi. Tarım-gıda ve soğuk zincir lojistiğinin; tarım-gıdanın hiçbir zaman değişmeyecek her dönem önem arz eden bir alan olması nedeniyle büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Ancak bu konuyla ilgili çok önemli sorunlar olduğunu söyleyen Tanyaş, “Üretimde tarladan sofraya kadar yüzde 25 civarında bir kayıp var. Ayrıca tarımın enflasyona yüzde 21 civarında etkisi söz konusu. Dolayısıyla tarım-gıda işini el birliğiyle planlamamız gerekiyor. Çünkü bu iş tohumdan ürüne, evden atıklara kadar geniş ve kapsamlı bir alan. Onun için işbirliği çok önemli” dedi.

“ENDÜSTRİ 4.0 İLE SİSTEM DAHA ŞEFFAF, İZLENEBİLİR HALE GELİYOR”

Açılış konuşmalarının ardından Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Tektaş da, “Tarım ve Gıda 4.0” başlıklı bir sunum yaptı. 4.0’ın; bir dönemin kapanışı, yeni bir dönemin başlanıcı olarak düşünülmemesi gerektiğini bildiren Tektaş, “Şuanda endüstri 4.0 dünyada ancak yüzde 5 oranında kullanılıyor. Yani bu aslında birer vizyon. Teknolojinin gelişimi ile erişilebilecek alanlar, nelerin yapılabileceğinin yol haritası da denilebilir.

Biz de tarım ve gıda tedarik zincirinde 4.0 ile neler yapılabilir bunların peşindeyiz.

Şuanda dünyada ekonomik ve ticari dengelerdeki değişim, sürdürülebilirlik baskısı, teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği, şehirleşme gibi çok önemli faktörler değişimi zorunlu kılıyor. Bunlardan bir tanesi de artan ve çeşitlenen müşteri beklentisi.

Endüstri 4.0 vizyonu ile daha ne kadar çok şey yapılabileceğini bilirsek, onlardan kendimize daha çok fırsatlar çıkartabilir, eksiklikleri daha kolay giderebiliriz.

Endüstri 4.0’ın iki boyutu var ki bunlardan biri teknolojik, diğeri yönetişim tarafı. Bunun yönetişime etkisi için yenilikçi iş modellerini kabul edilebiliyor olmanız lazım, çünkü sistem birbirine bağlandıkça daha şeffaf, görünebilir, izlenebilir hale geliyor” dedi.

Hediye EROĞLU / MERSİN – LOJİPORT

Kaynak: lojiport.com

DÜNYADA VE TÜRKİYE’ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ, NEÜ’ DE KONUŞULDU

DÜNYADA VE TÜRKİYE’ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ, NEÜ’ DE KONUŞULDU

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Lojistik Bilgi Topluluğu tarafından düzenlenen “Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Geleceği” konulu konferans Uygulamalı Bilimler Fakültesinde gerçekleştirildi. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı ve FIATA Onur Üyesi Kosta Sandalcı’ nın konuşmacı olarak katıldığı programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sandalcı öğrencilere dil öğrenmenin büyük önem taşıdığını anlattı. Askerliği yapmış olmanın ve öğrencilik hayatımda çalışmanın da sektörde iş bulma açısından ciddi avantaj olduğunu ifade eden Sandalcı 2030′ da günümüzdeki işlerin yüzde 50′ sinin olmayacağını anlattı.

Türkiye’nin dış ticaret hacminin 2023′ te 500 milyar doları geçeceğini ifade eden Sandalcı, ihracatı artırıp ithalatı azaltmamız gerektiğini belirtti. Sandalcı: “Yeni hava limanı hava taşımacılığına büyük bir ivme kazandıracak hem yolcu hem de kargo açısından” dedi.

Endüstri 4.0′ ın üretimi en yükseğe, maliyet ve enerjiyi en aza çekmeyi amaçladığını bunun başarılı olabileceğini ve öğrencilere de bu konuda görevler düştüğünü ifade eden Sandalcı e-ticaret ve lojistik ilişkisine değinerek 2016′ da online alışverişlerin yüzde 30′ unun sınır ötesi yapıldığını 2020 yılında bu oranın yüzde 40 olacağını ayrıca 2020′ de sınır ötesi e-ticaret yapan insanların 1 milyarı aşacağını belirtti.

Sandalcı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin eğitiminden ciddi anlamda etkilendiğini ve öğrencilere lojistik alanında uygulamalı eğitim veren Türkiye’deki nadir fakültelerden olduklarını kaydederek akademisyenleri tebrik etti. Program Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Diken’ in, Sandalcı’ ya plaket takdimi ile sona erdi.

Şubat 2018 Taşımacılık İstatistikleri Değerlendirme Raporu Yayınlandı

Şubat 2018 Taşımacılık İstatistikleri Değerlendirme Raporu Yayınlandı

İhracat taşımalarımızın %55’i (~685.000) Ortadoğu ve Körfez Ülkelerine, %30’u (~380.000) Avrupa Ülkelerine, %15’i ise (~185.000) BDT ve Orta Asya Ülkelerine yapılmaktadır.

İhracatımızın %54’ü Avrupa’ya %23’ü ise Yakın ve Orta Doğu’ya yapılmaktadır. İthalatımızda ise %53’ü Avrupa’dan, %26’sı Diğer Asya ülkelerinden, %9 ise Yakın ve Orta Doğu’dan yapılmaktadır.İHRACAT TAŞIMALARI2017 yılını 1.250.067 taşıma ve %4 büyüme ile kapatmıştık. 2018 yılı Ocak ayında Türk araçlarının toplam ihracat taşıma sayısı 99.205, Şubat ayında ise 98.247 adet oldu. İhracat taşımalarımız Ocak-Şubat toplamında 197.452 adet ile bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse aynı seviyede devam etti.

Suriye’ye yapılan taşımalarda %31 oranında bir düşüş yaşanmış olsa da; Afrin operasyonunda alınan olumlu sonuçlar ve devam eden operasyonlar ile birlikte önümüzdeki dönemlerde taşımacılık sayılarında ciddi oranlarda artışlar olacağı öngörülüyor. Geçen yıl ilk 2 aylık dönemde hızlı başlayan Irak pazarı, geçen yıla oranla %3 düşüş gösteriyor. Iraktaki çifte vergilendirme uygulaması kaldırılır ise taşıma sayılarının ciddi oranlarda artışa geçeceği düşünülüyor. Irak ve Suriye’deki düşüş Ortadoğu ülkeleri toplamını da etkilediği için Ortadoğu’da %10 düşüş olduğu görülüyor.

Avrupa ülkelerine yaptığımız ihracat taşımalarında %8 Ocak ayında, %10 Şubat ayında, %9 Ocak-Şubat toplamında artış yaşandı. Avrupa’nın genelinde yaşanan artış eğilimi özellikle komşu ülkelerde; Romanya %25, Yunanistan %15, Bulgaristan %22 olmak üzere olumlu etkilere sebep oldu. Polonya, Macaristan ve Avusturya gibi Orta Avrupa ülkelerinde de %25’e varan artışlar dikkat çekiyor.

2017 yılında Nahçıvan ve Azerbaycan’a yapılan ihracat pazarında azalma görülmüştü, Ocak-Şubat 2018 döneminde ise Nahçıvan’a %241, Azerbaycan’a %24 artış olduğu görülüyor. Gürcistan’a yapılan ihracat taşımalarında ise Türk araçlarının payları %9 oranında düştü ve Gürcistan plakalı araçlar pazarda yükselişe geçtiler.

Türk araçlarının İran’a yaptığı ihracat taşımalarında %13 düşüş görülüyor. İran araçları ise Türkiye’den yaptığı ihracat taşımalarında %21 oranında artış gösteriyorlar.

Türkmenistan’a yapılan taşımalarda %65 oranında ciddi düşüş olduğu görülmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarımızda, Türkmenistan’daki mevcut projelerin tamamlanması ve aynı ölçekte yeni projeler olmaması, ihracat taşımalarımızı olumsuz etkilemektedir. Bunun dışında, Türkmenistan ihracat pazarına bakıldığında, Türkmenistan araçlarının paylarını %8’den %26’ya çıkarttıkları görülmektedir. Türkmenistan taşımaları düşüşe geçmesine rağmen, Özbekistan taşımalarında ise %68 oranında artış yaşanıyor. Türkmenistan pazarındaki azalış, Özbekistan’a artan pazarımız ile ikame ediliyor.

BDT ülkelerine yapılan taşımalarda en önemli yere sahip Rusya Federasyonu’na baktığımızda bu yıl taşımaların hızla yükselişe geçmesi ile birlikte ihracat taşımalarımız %917 oranında artış olduğu görülüyor. Bununla birlikte, ulaşımın Rusya üzerinden transit geçerek daha rahat sağlandığı güzergâhlarda da taşımaların arttığını görüyoruz; Kazakistan’a %6 ve Kırgızistan’a %30 oranında artışların olması Rusya’nın transit öneminin Türk taşımacılar için ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor. Rusya’da sürücü vizesi sorunu, Türk tarafında devam eden Sarp sınır kapısı yenilemesinin günlük araç çıkış sayısını kısıtlaması, Gürcistan’da uzayan gümrük işlemlerinin çözülmesi durumunda BDT ülkelerine taşıma sayılarımızda daha da fazla artış sağlanacaktır. Önceki yıllarda Rusya’da yaşanan sorunların artık çözülmüş olması ile birlikte Beyaz Rusya’ya yapılan taşımalarda %43 oranında düşüş yaşanmaktadır.

Altyapı yatırımları ve süren inşaat projelerinin artması ile birlikte, ihracat taşımalarımızda Ukrayna’ya %65, Moldova’ya ise %23 oranında artış görülmektedir. BDT ve Orta Asya ülkeleri toplamında %28 oranında artış olması oldukça sevindiricidir.

Ocak-Şubat toplamında, Türkiye’den yapılan ihracat taşımalarında; Türk araçlar bir önceki döneme göre neredeyse aynı kaldılar. Yabancı araçlarda %17, Genel toplamda ise %3 artış yaşandı. Yabancı araçların payı %21, Türk araçların payı ise %78 olarak gerçekleşti. Bu yıl yabancı araçların da ihracat taşımalarında sayılarını artırması ile Türklerin taşımacılıktaki pazar payları düşmektedir. Yabancı taşımacılar arasında başta Bulgaristan, İran, Romanya ve Gürcistan araçları olmak üzere ciddi oranlarda artışlar yaşandı.

İTHALAT TAŞIMALARI

İthalat taşımalarında genel toplamda %15 artış olduğu görülüyor. Türk araçları %15, Yabancı araçlar ise %13 oranında taşıma sayılarını artırdılar. Geçen yıla göre yabancı araçlar yoğun bir artış sağladıkları için pazar payında da %33’den %35’e kadar paylarını artırmış durumdalar. İthalat taşıması yapan Yabancı araçları, başta İran olmak üzere Bulgaristan ve Romanya takip ediyor.

Türk araçlarının İthalat taşımalarında yük aldığı ülkelere bakıldığında, ilk sırada 15.002 adet taşıma ile Almanya geliyor. İkinci sıradaki Irak ise her ay artış eğiliminde olmaya devam ediyor. Ocak-Şubat toplamında Irak’tan yapılan ithalat taşımalarında %78 oranında artış yaşandı ve 9.071 adet ithalat taşıması gerçekleştirildi. Bu ithalat taşımaları genel olarak inşaat malzemeleri olmaktadır.

Avrupa ülkeleri arasında düşüşün yaşandığı ülkeler arasında %24 ile Birleşik Krallık ve %9 ile İtalya bulunmaktadır.  Diğer tüm Avrupa ülkelerinden yapılan ithalat taşımalarımız istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bu ülkeler arasında Yunanistan %36, Hollanda %23, Macaristan %10, Polonya %8, Romanya %5, Bulgaristan %2 ile dikkat çekmektedir.

İran’dan yapılan ithalat taşımalarımızda, Türk araçları %56 oranında artış yakaladı. İlk 2 ayda İran’a yapılan İthalatta 500 araçlık bir artış olmasına rağmen ihracatta 1.271 araçlık bir pazar kaybı yaşandı.

Diğer dikkat çeken ülke ise %51 artış ile Özbekistan oldu. İhracat taşımasında da ciddi artış görülen Özbekistan’ın İthalat yönünde de artış göstermesi önümüzdeki dönemlerde Özbekistan’ın öneminin artacağı yönünde yorumlanıyor.

TRANSİT TAŞIMALAR

Türkiye üzerinden yapılan Transit taşımalar incelendiğinde; Türk ve Yabancı araçlarının İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan başta olmak üzere komşu ülkelere taşıma yaptığı görülüyor.  Yoğun olmamakla birlikte İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa gibi gelişmiş ülkelere de transit taşımalar yapılıyor. Transit taşımaları ülkemiz üzerinden yapan araçlar ise gene yoğunlukta olarak İran, Bulgaristan ve Gürcistan gibi komşu ülkeler.

Transit taşımalarda yabancı araçlar arasında ilk sırada İran geliyor. İran araçları yoğunlukla Avrupa ülkelerinden aldığı yükleri İran’a, veya İran’ın yükünü Avrupa ülkelerine taşıyorlar. İran plakalı araçlar az da olsa Gürcistan’a transit yük taşıyorlar. Bulgaristan araçları ise Avrupa’dan aldıkları yükleri Türkiye’yi transit geçerek yoğunlukla Gürcistan ve Ermenistan’a taşıyorlar.

BOŞ GİRİŞLER 

Türkiye’ye yapılan Boş girişler incelendiğinde; Türk araçları boş giriş sayılarını düşürmesine karşın Yabancı araçlar %25 oranında boş girişlerini artırdılar. Türk taşımacılar; Avrupa’dan aylık ~5.000 araç, Irak ve Suriye’den ~50.000 araç, Azerbaycan ve Gürcistan’dan ~10.000 araç, İran’dan ~2.500 araç, Rusya’dan ~2.000 araç ile aylık ~ 70.000 araç ile kendi ülkelerine boş dönüş yapıyorlar. Yabancı araçlar ise aylık ~10.000 adet boş giriş yapıyor ve bu araçların başında Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya geliyor.

İHRACAT-İTHALAT TAŞIMACILIK DENGESİ

DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ

2017 yılında Almanya toplam ihracatımızın %10’unu, İngiltere %6,1’ini ve Birleşik Arap Emirlikleri %5,8’ini oluşturmuştur. 2017 yılında Çin toplam ithalatımızın %10’unu, Almanya %9’unu ve Rusya %8’ini oluşturmuştur. 2017 yılında Irak ile yapılan dış ticaretimiz sonucunda 7,5 milyar dolar fazla verilmiş iken; BAE ile 3,6 milyar dolar ve İngiltere ile 3,1 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. 2017 yılında Çin ile yapılan dış ticaretten 20,4 milyar dolar açık verilmiş iken Rusya ile 16,8 milyar dolar ve Almanya ile 6,2 milyar dolar dış ticaret açığı verilmiştir. 2017 yılında ihracat yaptığımız toplam ülke sayısı 218; ithalat yaptığımız toplam ülke sayısı 220 olmuştur. İhracatımızın %54’ü Avrupa, %23’ü Yakın ve Orta Doğu’ya yapılmıştır. İthalatımızda ise %53’ü Avrupa, %26’sı Diğer Asya ülkelerinden, %9 ise Yakın ve Orta Doğu’dan yapılmıştır.

2018 yılında ihracatın 169 milyar dolar, ithalatın 237 milyar dolar, dış ticaret hacminin 406 milyar dolar ve dış ticaret açığının 68 milyar dolar gerçekleşmesi beklenmektedir. (Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Orta Vadeli Program 2018-2020)

Yıllar itibariyle bakıldığında, ekonomik büyüme ile yıllık ihracat ve ithalat değişim oranları, dolayısıyla taşımacılık sayıları paralellik göstermektedir. 2018 yılı sonunda ihracatta beklenen %7’lik büyümenin Ocak-Şubat verileri incelendiğinde düşük bir beklenti olduğu ve daha fazla artışların yaşanabileceği öngörülmekle beraber taşıma sayılarına da aynı oranda etki edeceği düşünülmektedir.

2018 yılının Şubat ayında ihracat 13,2 milyar dolar, ithalat ise 18,9 milyar dolar, dış ticaret hacmi 32,1 milyar dolar ve dış ticaret açığı 5,8 milyar dolar olmuştur. Bir önceki yıla göre ihracat %10, ithalat ise %20 artış göstermiştir. Ocak-Şubat toplamında ise bir önceki yıla göre %11 artışla ihracat 25,7 milyar dolar, %29 artışla ithalat 40,4 milyar dolar olmuştur. Dış ticaret hacmi %21 oranında artış göstermiştir.

Lojistikçi istiyor, UND elçi olmalı…

Lojistikçi istiyor, UND elçi olmalı…

Geçtiğimiz günlerde Türk lojistik sektörü dramatik bir intihara şahit oldu. Büyük montanlı araç alımlarıyla dikkati çeken uluslararası nakliyenin köklü firmalarından Grupaj Lojistik’in sahibi Hasan Akandere, silahını şakağına dayayarak tetiğe bastı ve hayatına son verdi.

“Taban fiyat olmazsa, her gün bir lojistik firması batacak, birileri de intihar edecek.”

Bu söz, araç lojistiği denilince akla gelen ilk firmalar arasında sayılan Mertur’un sahibi Hakan Albayrak’a ait.

“Avrupa’da kilometre başına 1 Euro’nun altında nakliye bedeli olamaz. Ama nakliye birim fiyatı olmayan tek ülkeyiz”

Bu konuşma da, yine büyük montanlı bir araç alımı öncesi Martaş Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Kurt tarafından yapıldı.

“Navlun, hiçbir maliyet hesabı yapılmadan belirleniyor. Sektör, tamamen pazarlamacıların oyuncağı haline gelmiş durumda.  İstikrarsız navlunlardan dolayı ihracatçı, ithalatçı ve nakliyeci de gelir-gider kalemlerini hesaplamakta sıkıntı çekiyor.”

Yukarıdaki konuşma da bir röportajda Sağlık Lojistik İcra Kurulu Başkanı, sevgili dostum Zahit Sağlık tarafından dile getirildi.

ORTAK PAYDA NAKLİYE BİRİM FİYATI

Uluslararası nakliyede söz sahibi, 3 değerli firmanın temsilcisi de ortak bir söylemde buluşmuşlar:  “kilometre başına nakliye birim fiyatı.”

İsteyen aksini iddia edebilir. Ancak, karayolu taşımacılığı; deniz ve havayoluna kıyasla daha oturmamış piyasa koşullarıyla yürütülmektedir. Denizde ve havada maliyet hesapları daha profesyonel oluşur ve kurallar çok daha nettir. Kara nakliyesinde ise navlun “rakibim kazanacağına, ben 3 kuruş daha eksik fiyata taşırım” noktasında dengesini bulur.

MAALESEF KENDİ AYAKLARINA ATEŞ EDİYORLAR

Sözüm, maliyet hesabını yaparken kriter olarak yalnızca yakıt ve sürücü giderlerini gören, üstünü de kâr sayan kuruluşlarımızadır. Çok iş yaptığınızı, hatta para da kazandığınızı düşünebilirsiniz. Ancak, uzun dönemde maliyet kalemlerinizin ikiden çok daha fazla olduğuyla tanışma gerçeğinden kaçamayacaksınız. Araç amortismanları, sigorta giderleri, öngörülemeyen kaza ve riskler, kıdem tazminatları vb… Bunlar da navlun hesabınızı yaparken göz önünde bulundurmanız gereken durumlardır.

AVRUPALI BUNU ÇÖZMÜŞ, SIRA BİZDE

Aralarında daha 20 yıl öncesine kadar sefaletleriyle öne çıkan ama şimdi AB üyesi olma imtiyazlarıyla tanışanlar da dahil olmak üzere Avrupa’nın hemen her ülkesinde kilometre başına 1 Euro’nun altında taşıma yapan firma bulamazsınız. Türk nakliyecisi, İtalya’ya 1.250 Euro’ya taşır. Römork kendisinindir, yükü o bulmuştur. Ancak, İtalyan; bir çekici ve üzerinde yalnızca 1 şoförle, her treylerde 200 Euro para kazanır. Bekleme yaparsa da, bunu ayrıca faturalandırır.

TÜRK NAKLİYECİSİ DE HAK ETTİĞİNİ ALMALI

Burada görev, Türkiye’nin taşımacılık konusundaki en büyük sektörel sivil toplum örgütü UND’ye düşüyor. Girişte verdiğim hazin örneği de anımsatarak, Türk nakliyecisinin de kilometre başına taban nakliye birim fiyatı belirlemesini ilgili Bakanlığa salık vermelidir. Nakliyeci, bu taban fiyatla ayakta kalmayı başarır ve bu da çalışanlarına daha yaşanabilir koşullar olarak yansır. Eğer rekabetçi olmak da istiyorsa bunu, verdiği kaliteli ve modern hizmet ile taban fiyata en yakın parametrelerde oluşturduğu optimum navlunla sağlar.

Saygılarımla.

KAYNAK;

lojiport

 

UND’nin Ocak 2018 taşıma istatistikleri yayımlandı

UND’dedeki  uzmanlardan Berkalp Kaya’nın hazırladığı ithal, ihraç , transit ve boş girişler bazında “Ocak 2018 Taşımacılık İstatistikleri Raporu” yayımlandı.

İhracat taşımaları


UND üyeleri 2017 yılını 1 milyon 250 bin 67 taşıma ve yüzde 4 büyüme ile kapatmıştı. 2018 yılı Ocak ayında Türk araçlarının toplam ihracat taşıma sayısı 99bin 205 adet oldu ve bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1 büyüme sağlandı.

Suriye’de Zeytin Dalı operasyonunun devam ediyor olması sebebiyle Suriye’ye yapılan taşımalarda yüzde 24 oranında bir düşüş yaşanmış olsa da önümüzdeki aylarda güvenliğin tamamen sağlanması ile birlikte çok ciddi oranlarda artışların olacağı öngörülüyor.

Geçen yıl ilk 3 aylık dönemde hızlı başlayan Irak pazarı bu yıl geçen yıla oranla yüzde 6 düşüş gösteriyor olsa da bunun önceki yıl seviyelerine çıkacağı ve ilerleyen dönemlerde de artışa geçeceği düşünülüyor.

Irak ve Suriye’deki düşüş Ortadoğu ülkeleri toplamını da etkilediği için Ortadoğu’da yüzde 9 düşüş olduğu görülüyor.

Avrupa ülkelerinde toplamda yüzde 8 oranında bir artış olduğu görülüyor, Özellikle komşu ülkelerde Romanya yüzde 27, Yunanistan yüzde 22, Bulgaristan yüzde 21 olmak üzere artışlar dikkat çekmektedir.

Polonya, Macaristan ve Avusturya gibi Orta Avrupa ülkelerinde yüzde 25’e varan artışlar görülüyor.

2017 yılında Nahçıvan ve Azerbaycan’a yapılan ihracat pazarında azalış görülmüştü 2018 yılında ise Nahçıvan’a yüzde 343, Azerbaycan’a ise yüzde 29 artış olduğu görülmektedir.

Gürcistan’a ise yüzde 12 düşüş olduğu görülüyor, Gürcistan plakalı taşıtların paylarını yüzde 32’den yüzde 43’e çıkartmış olmaları dikkat çekmektedir.

Gürcistan’a yapılan ihracatta Türk araçlarının payları düşmekte ve Gürcistan plakalı araçlar pazarda yükselişe geçmiştir. Türkmenistan’a yapılan taşımalarda ise yüzde 62 oranında ciddi düşüş olduğu görülmektedir.

Bu konuda yapılan araştırmalarımızda Türkmenistan’daki mevcut projelerin tamamlanması ve aynı ölçekte yeni projeler olmaması ihracat taşımalarımızı etkilemektedir.

Bunun dışında Türkmenistan ihracat pazarına bakıldığında Türkmenistan araçlarının paylarını yüzde 8’den yüzde 26’ya çıkarttıkları görülmektedir. Türkmenistan taşımaları düşüşe geçmesine rağmen Özbekistan taşımalarında ise yüzde 57 oranında artış yaşanıyor.

Türkmenistan pazarındaki azalışın Özbekistan’da artan Pazar ile Türki cumhuriyetlerin toplamda geçen yıla yakın taşımalarda seyrettiği ve pazar güzergâhlarının değiştiği söylenebilir.

Rusya’ya yapılan ihracat taşımalarında diğer yıllara göre en yüksek sayıya 2018 yılı Ocak ayından 1.136 adet taşıma ile ulaşılmıştır.

Ümit ediyoruz ki Rusya’da başta kota sorunu olmak üzere, sürücü vizesi sorunu ve domates ihracatındaki yetkili firma sayısı sorunu çözüme kavuşturulursa rekor seviyelerde taşımalar gerçekleşebilir.

BDT ve Orta Asya ülkeleri toplamında yüzde 34 oranında artış olması oldukça sevindiricidir.

Ocak ayında Türkiye’den yapılan ihracat taşımalarında Türk araçları yüzde 1 artış gösterdi fakat Yabancı araçlar ise yüzde 22 gibi ciddi bir oran ile artış sağladı. Genel toplamda ise yüzde 5 artış yaşandı.

Yabancı araçların payı yüzde 21, Türk araçların payı ise yüzde 81 olarak gerçekleşti.

Türk araçlarının payı geçen yıl Ocak ayında yüzde 82 seviyesinde iken bu yıl yabancı araçların da ihracat taşımalarında sayılarını artırması ile Türklerin taşımacılıktaki pazar payları düşüyor.

Yabancı taşımacılar arasında başta Bulgaristan, İran, Romanya ve Gürcistan araçları olmak üzere ciddi oranlarda artışlar yaşandı.

İthalat taşımaları

Proje Taşımacılığı

İthalat taşımalarında genel toplamda yüzde 25 artış olduğu görülüyor. Hem Türk araçları yüzde 27 artış ile hem de yabancı araçlar yüzde 21 artış ile ithalat yönünde taşıma sayılarını artırıyor.

Geçen yıla göre yabancı araçlar daha yoğun bir artış sağladıkları için pazar payında da yüzde 33’den yüzde 36’ya kadar artırmış durumda. İthalat taşıması yapan yabancı araçların başında Bulgaristan hemen ardından ise İran geliyor.

Türk araçlarının İthalat taşımalarında yük aldığı ülkelere bakıldığında ilk sırada 7.109 adet taşıma ile Almanya geliyor. İkinci sırada ise Irakki, her ay artış eğiliminde olmaya devam ediyor. Ocak ayı karşılaştırmasında Irak’tan yüzde 267 oranında artış ve 4.449 adet ithalat taşıması gerçekleşti.

Avrupa ülkeleri arasında tek düşüş yüzde 14 oranla İtalya’da yaşanıyor. Diğer dikkat çeken ülke ise yüzde 116 artış ile Özbekistan… İhracat taşımasında da ciddi artış görülen Özbekistan’ın ithalat yönünde de artış göstermesi, önümüzdeki dönemlerde Özbekistan’ın öneminin artacağı yönünde yorumlanıyor.

Transit taşımalar

Türkiye üzerinden yapılan transit taşımalar incelendiğinde ise Türk ve yabancı araçlarının İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan başta olmak üzere komşu ülkelere taşımalar yapıldığı görülüyor.

Yoğun olmamakla birlikte İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa gibi gelişmiş ülkelere de transit taşımalar yapılıyor. Transit taşımaları ülkemiz üzerinden yapan araçlar ise gene çoğunlukla İran, Bulgaristan ve Gürcistan gibi komşu ülkelerden oluşuyor.

Boş girişler

Türkiye’ye yapılan boş girişler incelendiğinde ise Türk araçlarının aylık yaklaşık 70 bin civarından boş giriş yaptığı görülüyor. Bu araçların yaklaşık 50 bin adedi Suriye ve Irak’tan geliyor. Yabancı araçlar ise yaklaşık 10 bin adet boş giriş yapıyor ve bu araçların başında Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya yer alıyor.

KKTC araçları çoğunlukla Türkiye’ye boş giriş yapıyor, fakat üçüncü ülke taşıması yapmıyor sadece kendi ülkelerine taşıyor. Türk araçları boş giriş sayılarını düşürmesine rağmen yabancı araçlar yüzde 32 oranında boş girişlerini artırdı.

KAYNAK:

www.lojistikhaber.com

Ocak 2018 Transit Taşımalar ve Boş Girişler İstatistikleri Raporu

Ocak 2018 Transit Taşımalar ve Boş Girişler İstatistikleri Raporu

Türkiye üzerinden yapılan Transit taşımalar incelendiğinde ise Türk ve Yabancı araçlarının İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan başta olmak üzere komşu ülkelere taşımalar yapıldığı görülmektedir. Yoğun olmamakla birlikte İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa gibi gelişmiş ülkelere de transit taşımaların yapıldığı görülmektedir. Transit taşımaları ülkemiz üzerinden yapan araçlar ise gene yoğunlukta olarak İran, Bulgaristan ve Gürcistan gibi komşu ülkeler olmaktadır.

Boş Girişler

Türkiye’ye yapılan Boş girişler incelendiğinde ise Türk araçlarının aylık 70.000 civarından Boş giriş yaptığı görülüyor, bu araçların yaklaşık 50.000 adeti Suriye ve Irak’tan gelmektedir. Yabancı araçlar ise 10.000 adet boş giriş yapıyor ve bu araçların başında Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya gelmektedir. KKTC araçları çoğunlukla Türkiye’ye Boş giriş yapıyor fakat üçüncü ülke taşıması yapmıyor sadece kendi ülkelerine taşımacılık yapıyorlar. Türk araçları boş giriş sayılarını düşürmesine rağmen Yabancı araçlar yüzde 32 oranında boş girişlerini artırmışlardır.

KAYNAK:

www.und.org.tr